? ??????????????Field Of Green? ????? ?????? ???Rating: 5.0 (1 Rating)??10 Grabs Today. 164 Total Grabs. ?
?????Get the Code?? ?? ?????Rose Garden? ????? ?????? ???Rating: 5.0 (1 Rating)??31 Grabs Today. 782 Total Grabs. ??????Get the Code?? ?? ???????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS ?

Tuesday, May 12, 2009

Kuliah 4
Langkah2 dalam proses kajian tindakan menurut (Jhonson, 2005)
merumuskan masalah, persoalan
dan bidang yang diminati untuk dikaji

kajian kepustakaan merancang pengumpulan data


berkongsi dapatan dan pengumpulan dan
plan tindakan penganalisaan data

membentuk plan tindakan

kajian kepustakaan
- Merupakan sorotan ke atas bahan2 literatur seperti buku, jurnal, artikel seminar dan laporan.
- Memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi
- Item yang terlibat dalam kajian ini:

1. Membanding & membezakan
- Membanding antara 1 sama lain dari segi kelebihan / kekurangan
- Mencari persamaan & perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti & unsur sesuatu objek / peristiwa
- Digunakan apabila:
a. Terdapat 2 / lebih ciri / kemungkinan
b. Membuat pilihan / keputusan
- Langkah penggunaan:
1. Perhatikan dan beri tumpuan kepada 1 / beberapa ciri kajian tindakan ( sampel, setting, prosedur, pengumpulan & penganalisaan data)
2. Kenal pasti ciri kajian tindakan itu
3. Tentukan sama ada kajian tindakan yang lain mempunyai ciri yang sama
4. Nyatakan ciri itu sama / berbeza

2. Menganalisis
- Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sebuah konsep / peristiwa serta mencari makna yang tersirat.
- Digunakan untuk kenali bahagian2, memahami hubungkait antara bahagian & kenali prinsip yang terlibat
- 1 kemahiran yang kompleks yang menggunakan beberapa ciri kemahiran berfikir

3. Menilai
- Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan & kelemahan berdasarkan bukti / dalil yang sah
- Digunakan untuk membuat keputusan bagi:
a. Memilih sesuatu
b. Menerima / menolak sesuatu idea

4. Mensintesis
- Menggabungkan idea, unsur, item & perkara yang berasingan untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh dalam bentuk pernyataan, esei, lukisan & artifak


0 comments: